UMOWA NA LATA 2023-2027 PODPISANA

Na dalszy rozwój lokalny obszarów wiejskich na Pomorzu Zachodnim przeznaczona zostanie kwota ponad 50 mln euro. To środki z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Lokalne Grupy Działania podpisały umowy z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego o warunkach i sposobie realizacji strategii – kluczowych dokumentów na podstawie których udzielane będzie wsparcie na konkretne inwestycje i projekty. LGD DIROW jest wśród wybranych grup, co pozwoli na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na ponad 12 mln złotych.

– Dzisiaj ważny dzień dla środowisk obszarów wiejskich. Ruszamy z kolejną porcją wparcia finansowego dla Lokalnych Grup Działania, które tworzą m.in. samorządowcy, lokalni aktywiści i przedsiębiorcy po to, aby realizować różnorodne inicjatywy na Pomorzu Zachodnim. Cieszy nas to, że po raz pierwszy obejmą one swoim zasięgiem cały obszar województwa. Z inicjatywą Leader i Lokalnymi Grupami Działania współpracujemy już po raz czwarty. Najpierw był Leader+ kiedy te grupy się formowały, później była pierwsza perspektywa unijna, druga, a teraz rozpoczynamy trzecią w której dla LGD przeznaczamy ponad 50 mln euro – mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

– Priorytetowym celem funkcjonowania województwa zachodniopomorskiego jest zrównoważony rozwój, włączając w to także obszary wiejskie. W nowym okresie programowania mamy trzynaście Lokalnych Grup Działania, działających w różnych częściach naszego regionu – dodał wicemarszałek Rafał Rosiński.

W tej perspektywie unijnej dla obszarów wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego+ (Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027) zostanie przeznaczona kwota ok. 50 mln euro.

Środki te, poprzez realizację lokalnych strategii rozwoju, pozwolą m. in. na rozwój przedsiębiorczości, w tym rozwój biogospodarki lub zielonej gospodarki; rozwój pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych np. gospodarstw agroturystycznych czy zagród edukacyjnych; przygotowanie koncepcji inteligentnej wsi; poprawę dostępu do małej infrastruktury publicznej; ochronę dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej wsi; wzmacnianie programów edukacji liderów życia publicznego i społecznego czy wsparcie aktywizacyjne na rzecz rodzin, społeczności i osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Za wybór projektów i przeprowadzenie konkretnych naborów odpowiedzialne będą już lokalne grupy działania.

Wdrażanych będzie 13 strategii, każda dla innego obszaru województwa. Łącznie obejmują wszystkie gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie do 20 tys. mieszkańców (obszar działania poszczególnych grup na załączonej mapce w galerii zdjęć).

Lista lokalnych strategii rozwoju i środki na ich realizację:

Stowarzyszenie LGD “Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” (WPR 2023-2027: 2 500 000, FEPZ 2021-2027 – 2 045 966)

Stowarzyszenie “Lider Pojezierza” (WPR 2023-2027: 3 750 000, FEPZ 2021-2027: 3 281 077)

Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich (WPR 2023-2027: 1 500 000, FEPZ 2021-2027: 1 180 956)

Read More

Projekt współpracy BOCIAN-podpisany

W dniu 30 czerwca br. (piątek) w sali konferencyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu współpracy w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach “Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”; o akronimie BOCIAN-„Bezpieczne Obiekty Całodobowej Infrastruktury Aktywności Naturalnej”.

Projekt współpracy BOCIAN realizować będzie czterech partnerów z terenu Pomorza Zachodniego. Są to następujące LGD-y: Stowarzyszenie LGD POJEZIERZE RAZEM, LGD „Powiatu Świdwińskiego”, LGD Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich.

Read More

Dokumentacja na Walne Zebranie Członków

Poniżej znajdują się projekty uchwał na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 31 maja 2023 roku(środa) w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie, ul. Jagiellońska 2, o godzinie 16:45 -I termin, 17:00 – II termin

Lokalna Strategie Rozwoju jest dokumentem konkursowym i jest do wglądu w Biurze LGD

Read More

Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 31 maja 2023 roku, na godzinę 16.45 – I termin i 17.00 – II termin.
Zebranie odbędzie się w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie, ul. Jagiellońska 2.            
Projekty Uchwał zatwierdzone przez Zarząd udostępnione będą na stronie internetowej www.dirow.pl po 15 maja 2023 roku.

Zaproszenie

Porządek obrad

Post navigation