Misja Stowarzyszenia:

„DIROW jako region wykorzystywania inicjatyw społecznych oraz

walorów przyrodniczo-historycznych w celu wzrostu atrakcyjności turystycznej

obszaru, intensyfikacji rozwoju gospodarczego oraz podniesienia poziomu

życia społeczności lokalnej”

Stowarzyszenie DIROW jest Lokalną Grupą Działania skupiającą swych zasięgiem tereny następujących gmin:

Gmina Banie

Gmina i Miasto Cedynia

Gmina Gryfino

Gmina i Miasto Mieszkowice

Gmina Widuchowa

Gmina i Miasto Moryń

Gmina i Miasto Chojna

Dane ogólne

Nazwa: Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich

Status prawny: Stowarzyszenie

Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 01.12.2008r.

Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000318665

Nr konta bankowego: 16 1020 4812 0000 0102 0155 4450 – Bank PKO BP

Cele Stowarzyszenia zapisane w statucie:

 1. opracowanie, wdrożenie oraz wspieranie działań na rzecz realizacji opracowanej strategii rozwoju dla obszaru objętego wsparciem
 2. promocja obszarów wiejskich,
 3. aktywizowanie i mobilizowanie ludności wiejskiej,
 4. upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich,
 5. stymulowanie lokalnych inicjatyw,
 6. działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie możliwości korzystania
  i wdrażania programów rozwoju, restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa,
 7. wspieranie, opracowywanie i wdrażanie programów rozwoju, restrukturyzacji
  i modernizacji rolnictwa finansowanych przez instytucje rządowe i samorządowe oraz struktury Unii Europejskiej,
 8. rozwój konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości,
 9. działalność edukacyjna, informacyjna i szkoleniowa mająca na celu poprawę spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym oraz krajowym,
 10. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 11. wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
 12. wspieranie kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji,
 13. propagowanie sportu, rekreacji i aktywnego trybu życia,
 14. wspieranie inicjatyw chroniących środowisko naturalne,
 15. wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 16. podejmowanie innych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich położonych na terenie działalności Stowarzyszenia,
 17. organizowanie lokalnych konkursów grantowych.