Misja Stowarzyszenia:

„DIROW jako region wykorzystywania inicjatyw społecznych oraz

walorów przyrodniczo-historycznych w celu wzrostu atrakcyjności turystycznej

obszaru, intensyfikacji rozwoju gospodarczego oraz podniesienia poziomu

życia społeczności lokalnej”

Stowarzyszenie DIROW jest Lokalną Grupą Działania skupiającą swych zasięgiem tereny następujących gmin:

Gmina Banie

Gmina i Miasto Cedynia

Gmina Gryfino

Gmina i Miasto Mieszkowice

Gmina Widuchowa

Gmina i Miasto Moryń

Gmina i Miasto Chojna

Dane ogólne

Nazwa: Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich

Status prawny: Stowarzyszenie

Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 01.12.2008r.

Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000318665

Nr konta bankowego: 16 1020 4812 0000 0102 0155 4450 – Bank PKO BP

Płatność za pomocą QR kodu( proszę uzupełnić kwotę płatności w zależności od sektora, do którego się należy)

Aby zrealizować płatność za pomocą QR kodu należy pobrać aplikację mobilną danego banku, która umożliwia skanowanie kodu kreskowego. Następnie należy go zeskanować na swoim urządzeniu (używając poleceń w zależności od banku: ”Skanuj i płać”, “Fotopłatnosci”).

Cele Stowarzyszenia zapisane w statucie:

 1. opracowanie, wdrożenie oraz wspieranie działań na rzecz realizacji opracowanej strategii rozwoju dla obszaru objętego wsparciem
 2. promocja obszarów wiejskich,
 3. aktywizowanie i mobilizowanie ludności wiejskiej,
 4. upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich,
 5. stymulowanie lokalnych inicjatyw,
 6. działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie możliwości korzystania
  i wdrażania programów rozwoju, restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa,
 7. wspieranie, opracowywanie i wdrażanie programów rozwoju, restrukturyzacji
  i modernizacji rolnictwa finansowanych przez instytucje rządowe i samorządowe oraz struktury Unii Europejskiej,
 8. rozwój konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości,
 9. działalność edukacyjna, informacyjna i szkoleniowa mająca na celu poprawę spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym oraz krajowym,
 10. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 11. wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
 12. wspieranie kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji,
 13. propagowanie sportu, rekreacji i aktywnego trybu życia,
 14. wspieranie inicjatyw chroniących środowisko naturalne,
 15. wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 16. podejmowanie innych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich położonych na terenie działalności Stowarzyszenia,
 17. organizowanie lokalnych konkursów grantowych.