W poniedziałek 24 czerwca 2019 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Walne Zebranie Członków otworzył oraz Przewodniczył jego obradom Prezes Zarządu – Pan Tomasz Siergiej. Dyrektor Elżbieta Lach przedstawiła zebranym sprawozdanie merytoryczne  z działalności statutowej Zarządu Stowarzyszenia. W dalszej części posiedzenia przedstawiono sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.  Członkowie Stowarzyszenia podjęli uchwały zatwierdzające ww. sprawozdania.W związku z przeprowadzoną kontrolą działalności statutowej i finansowo-gospodarczej w biurze LGD DIROW, zapoznaniem się z rocznym sprawozdaniem merytorycznym z działalności statutowej Zarządu i Rady LGD DIROW za rok 2018 i niestwierdzeniem żadnych uchybień, Komisja Rewizyjna w składzie: Gabriela Kotowicz, Tadeusz Ruchniak, Wojciech Konarski, Henryk Kłapouch i Stanisław Kabat złożyła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi oraz Radzie  Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.  Członkowie Walnego Zebrania jednogłośnie podjęli uchwały udzielające absolutorium Zarządowi i Radzie LGD DIROW.

W wolnych wnioskach Prezes Zarządu Stowarzyszenia DIROW  Pan Tomasz Siergiej złożył najserdeczniejsze życzenia oraz wręczył kwiaty z okazji urodzin Pani Elżbiecie Lach , która w tym dniu obchodziła swoje święto.