LGD –DIROW/1/2023/K

Zapraszamy do składania wniosków z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej poprzez LGD Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich

Lokalna Grupa Działania Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Wnioski można składać w terminie:

od 20.02.2023r. do 6.03.2023r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich,

ul. Flisacza 4c, w Gryfinie,

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Forma wsparcia:

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji poniesionych kosztów:

  • do  63,63 % kosztów kwalifikowalnych dla jednostek sektora finansów publicznych;
  • do  100 % kosztów kwalifikowalnych dla organizacji pozarządowych.

Zakres tematyczny operacji:

rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Limit środków w ramach naboru:

Limit dostępnych środków na nabór w EURO:
189 513,97 €

Limit dostępnych środków na nabór w PLN po przeliczeniu na złote po kursie indykatywnym 4,00 zł:

758 055,88

Tryb składania wniosków:

Wniosek w formie elektronicznej (2 płyty CD lub pendrive) oraz 2 egzemplarze w formie papierowej wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w biurze LGD osobiście, przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

W tej edycji naborów, aby projekt mógł mieć możliwość otrzymania dofinansowania powinien:

  • uzyskać minimum 50 punktów na 100 możliwych zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów można znaleźć na następującej stronie internetowej:

  • Lokalnej Grupy Działania Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich www.dirow.pl – zakładka „Nabory wniosków” oraz „Dla Wnioskodawców”

Lokalna Strategia Rozwoju, formularz wniosku o udzielenia wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia udostępnione są na stronie www.dirow.pl

Warunki udzielenia wsparcia zgodne są z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 września 2015 roku (z  późniejszymi zmianami).

Z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące naborów w biurze Lokalnej Grupy Działania Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pytania można również kierować na adres email: biurodirow@gmail.com lub telefonicznie 516 196 740.