Animatorzy Społeczności Lokalnej

Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich realizując Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014–2020 informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2015 poz. 378 z późn. zm.) tj. Animacja społeczności lokalnej 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

W przypadku operacji własnych LGD, wsparcie może być udzielone LGD pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od zamieszczenia przez LGD na stronie internetowej www.dirow.pl informacji o planowanej do realizacji operacji własnej, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji. Jeśli przeprowadzona przez LGD ocena potwierdzi m.in. w oparciu o złożone przez ten podmiot dokumenty, że zamiar realizacji operacji zgłosił podmiot uprawniony do wsparcia. LGD informuje o tym zgłaszającego zamiar realizacji operacji oraz w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia tej informacji – ogłasza nabór w tym zakresie.

Zakres tematyczny:

Operacja ma realizować następujące cele i przedsięwzięcia ujęte w LSR:

Cel ogólny 1 Rozwój społeczności lokalnych i budowa silnej tożsamości lokalnej

Cel szczegółowy 1.2 Promowanie obszaru objętego LSR

Przedsięwzięcie 1.2.2 Wzrost Liczby inicjatyw na rzecz promowania obszaru LSR

Planowane do osiągnięcia wskaźniki:

Liczba inicjatyw na rzecz obszaru objętego LSR -1

Limit dostępnych środków na nabór w EURO:


32730,93 €

Limit dostępnych środków na nabór w PLN po przeliczeniu na złote po kursie indykatywnym 4,00 zł:

130 923,72 zł

Forma wsparcia: refundacja

Poziomy wsparcia ustalone w LSR dla poszczególnych kategorii wnioskodawców:

– nie wyższej niż 70 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,

– 100% – w przypadku:

· podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,

· organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt. 1 oraz 4–8 Rozporządzenia LSR;

– nie wyższej niż 63,63 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych;

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenie – www.dirow.pl

W sytuacji kiedy zgłosi się realizator operacji własnej, uprawniony do wsparcia, operacja własna zostaje przesunięta na tryb konkursowy i oceniona zgodnie z „Procedurą oceny operacji” realizowanych przez podmioty inne niż LGD opracowanej i przyjętej przez LGD. Ocena operacji własnej LGD dokonywana jest na podstawie Lokalnych kryteriów wyboru.

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów w ramach oceny operacji wynosi 100 punktów. Ustala się minimalną liczbę punktów koniecznych do wyboru operacji przez Radę
w wysokości 50 punktów możliwych do otrzymania w ramach danego przedsięwzięcia.

Informacja o terminie i sposobie zgłaszania zamiaru realizacji operacji

Termin składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji: od 9 kwietnia 2022r. do 9 maja 2022r. w godzinach od 800 – 1400.

 Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji należy dokonać w formie papierowej bezpośrednio w biurze LGD, co oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w terminie 30 dni od ogłoszenia informacji o planowanej do realizacji operacji własnej.

Zgłoszenia, które wpłyną do Biura LGD po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.

Miejsce składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji:

Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Flisacza 4c 74-100 Gryfino

Z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące naborów w biurze Lokalnej Grupy Działania Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pytania można również kierować na adres email: biurodirow@gmail.com lub telefonicznie 516 196 740.