Operacja pn. „Polsko-Szwedzkie Dni Przedsiębiorczości mająca na celu wsparcie przedsiębiorstw lokalnych w rozwoju rynku zbytu, promocja lokalnych produktów i usług na arenie międzynarodowej oraz stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości na terenach objętym LSR.  Celem jest podniesienie wiedzy i kwalifikacji lokalnych przedsiębiorców, promocja lokalnych usług i produktów oraz lokalnej przedsiębiorczości polsko-szwedzkiej

Lokalna Grupa Działania –„Powiatu Świdwińskiego” będąca liderem projektu wraz z partnerami Centrum Inicjatyw Wiejskich, lokalną Grupą Działania „Siłą w Grupie”, Lokalną Grupą Działania „Partnerstwo w Rozwoju”, Dolnoodrzańską Inicjatywą Rozwoju Obszarów Wiejskich, Lokalną Grupą Działania Gryflandia oraz partnerem szwedzkim SydostLeader ideell förening zrealizowaliśmy operację pn. „Polsko-Szwedzkie Dni Przedsiębiorczości” w ramach umowy zawartej z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego nr 00008-6936-UM1620010/19 z dnia 04września 2019 r.

Projekt polegał na zorganizowaniu polsko-szwedzkich dni przedsiębiorczości. W ramach operacji odbyły się Targi Przedsiębiorczości podczas których zaprezentowali się przedsiębiorcy z Polski                          i ze Szwecji, promując swoje usługi w celu nawiązania transgranicznej współpracy. W wyniku wymiany polsko-szwedzkiej nastąpiła identyfikacja i analiza możliwych do wykorzystania dobrych praktyk mieszkańców oraz przedsiębiorców szwedzkich i polskich w zakresie wykorzystania dziedzictwa kulinarnego dla utworzenia innowacyjnego wiejskiego produktu lokalnego                         oraz przekazanie dobrych praktyk w zakresie prowadzenia, rozwoju i marketingu istniejących przedsiębiorstw. W celu przygotowania polskich przedsiębiorców do wykorzystania dobrych praktyk zgodnie z polskim prawem, zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu obowiązujących w Polsce przepisów.

Operacja współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Udział w projekcie wzięło 50 osób z województwa zachodniopomorskiego. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 180 793,87zł.