Szanowni Państwo,

LGD Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o wsparcie działań zmierzających do zwiększenia puli środków, jaka zostanie przeznaczona na działanie LEADER (Rozwój lokalny kierowany przez społeczność) w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej w nowym okresie programowania.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że w nowej perspektywie finansowej będzie to jedyne działanie PS WPR, w którym gminy zostały przewidziane jako beneficjent. Jest to równoznaczne ze zmniejszeniem możliwości finansowania gminnych inwestycjiktóre są ważne z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich. Dokument ten przewiduje rozszerzony katalog inwestycji w porównaniu do PROW 2014-2020, które będą mogły realizować gminy, w tym m.in:

  • – poprawa dostępu do infrastruktury publicznej, w szczególności małej infrastruktury publicznej mającej na celu wzmocnienie przewag danego obszaru oraz wyrównanie szans rozwojowych wszystkich mieszkańców i dywersyfikacja zatrudnienia,
  • –  poszukiwanie sposobów dostarczania usług (innych niż podstawowe) dla lokalnej społeczności, w tym rozwój usług opiekuńczych, ochrony zdrowia, kultury i dziedzictwa kulturowego.

Zwiększenie budżetu działania LEADER z 5% II filaru WPR do 10%, jest o tyle ważne, że Rząd Polski otrzymał zgodę od Komisji Europejskiej na przesunięcie 30% z budżetu II filaru WPR na I.

Uważamy, że jeżeli rozszerza się katalog inwestycji, które mogą być realizowane w ramach wdrażanych lokalnych strategii rozwoju, to budżet przeznaczony na działanie LEADER w nowym okresie programowania nie powinien ulec zmniejszeniu.

Liczymy, że uznają Państwo nasze starania za godne wsparcia. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o wzięcie czynnego udziału w prowadzonych do 15.02.2021 r  konsultacjach Planu Strategicznego dla WPR i wystosowanie przez Państwa do  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanowiska popierającego nasze działania.

Istotne jest aby pismo do Ministerstwa Rolnictwa i Wsi zostało wysłane do 15 lutego br.  Wzór pisma do Ministerstwa Rolnictwa w powyższej sprawie przesyłamy w załączeniu. Pismo jest edytowalne.

Pismo należy wysyłać pocztą na adres Ministerstwa (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa) lub za pośrednictwem formularza przygotowanego do konsultacji PS WPR, który dostępny jest na stronie:

https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planu-strategicznego-dla-wpr

Pismo do Ministerstwa Rolnictwa w sprawie podniesienia budżetu przewidzianego na LEADER