Szansa na unijne pieniądze!

LGD – DIROW/1/2018/G

Zapraszamy do składania wniosków z zakresu z zakresu promowania obszaru objętego LSR poprzez LGD Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich

Lokalna Grupa Działania Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza do składania wniosków o powierzeniu grantów w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Wnioski można składać w terminie:

Od 18.05.2018 r. do 01.06.2018 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich,

Flisacza 4c, w Gryfinie,

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. Komplet dokumentów obejmuje dwe egzemplarz w wersji papierowej z wymaganymi załącznikami oraz dwa egzemplarz w wersji elektronicznej wniosku na płycie CD. Wniosek i dokumenty powinny znajdować się w skoroszytach (prosimy nie zszywać dokumentów).

Planowane do realizacji zadania:

Działania, których celem jest budowanie poczucia przynależności do najbliższego otoczenia, wspierające uzyskiwanie pozytywnych wzorców i cech dot. funkcjonowania w życiu społecznym, inicjatywy na rzecz promowania obszaru.

Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki znajdują się w zał. nr. 1 do ogłoszenia.

Forma wsparcia:

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji poniesionych kosztów.

Wartość operacji nie może być niższa niż 5 tys. zł i nie wyższa niż  50 tys. zł.

 Dofinansowanie do 99% kosztów kwalifikowalnych. Pozostały 1% kosztów kwalifikowalnych pokrywa Grantobiorca ze środków własnych, które stanowią wkład własny finansowy.

63,63 % kosztów kwalifikowalnych dla jednostek sektora finansów publicznych.

Zakres tematyczny operacji:

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Limit środków w ramach naboru:

100 000 zł

W tej edycji naborów, aby projekt mógł mieć możliwość otrzymania dofinansowania powinien:

uzyskać minimum 50 punktów na 100 możliwych zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów można znaleźć na następującej stronie internetowej: Lokalnej Grupy Działania Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich www.dirow.pl – zakładka „Nabory wniosków”.

Lokalna Strategia Rozwoju, formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu, formularz umowy o powierzenie grantu oraz wzór sprawozdania z realizacji zadania udostępnione są na stronie www.dirow.pl

Warunki udzielenia wsparcia zgodne są z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 września 2015 roku (z  późniejszymi zmianami).

Z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące naborów w biurze Lokalnej Grupy Działania Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pytania można również kierować na adres email: biurodirow@gmail.com lub telefonicznie 516 196 740.

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 do 1 2018 G
 2.  Granty – wniosek
 3. Umowa granty
 4. Wniosek o płatność -granty
 5. Sprawozdanie z realizacji grantu
 6. Oświadczenie o udostępnieniu danych
 7. Oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 8. Kryteria wyboru operacji Granty
 9. Karta zgodności z PROW
 10. Procedury oceny operacji przez Radę LGD
 11. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
 12. Oświadczenie – nieruchomość