Szansa na unijne pieniądze!

LGD –DIROW/1/2018/K

Zapraszamy do składania wniosków z zakresu promowania obszaru objętego LSR poprzez LGD Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich

Lokalna Grupa Działania Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Wnioski można składać w terminie:

od 29.12.2017 r. do 12.01.2018 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich,

Flisacza 4c, w Gryfinie,

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. Komplet dokumentów obejmuje dwa egzemplarze w wersji papierowej z wymaganymi załącznikami oraz dwa egzemplarze w wersji elektronicznej wniosku na płycie CD. Wniosek i dokumenty powinny znajdować się w skoroszytach (prosimy nie zszywać dokumentów).

Forma wsparcia:

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji poniesionych kosztów.

Do  63,63 % kosztów kwalifikowalnych dla jednostek sektora finansów publicznych.

Do  100 % kosztów kwalifikowalnych dla :

– podmiotów niewykonujących działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej;

– organizacji pozarządowych.

Do 70 % kosztów kwalifikowalnych dla podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, do której stosuję się przepisy z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Zakres tematyczny operacji:

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Limit środków w ramach naboru:

400 000 zł

W tej edycji naborów, aby projekt mógł mieć możliwość otrzymania dofinansowania powinien:

uzyskać minimum 50 punktów na 100 możliwych zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów można znaleźć na następującej stronie internetowej: Lokalnej Grupy Działania Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich www.dirow.pl – zakładka „Nabory wniosków” oraz „Dla Wnioskodawców”.

Lokalna Strategia Rozwoju, formularz wniosku o udzielenia wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia udostępnione są na stronie www.dirow.pl

Warunki udzielenia wsparcia zgodne są z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 września 2015 roku (z  późniejszymi zmianami).

Z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące naborów w biurze Lokalnej Grupy Działania Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pytania można również kierować na adres email: biurodirow@gmail.com lub telefonicznie 516 196 740.

Dokumentacja dotycząca naboru do pobrania znajduję się w zakładce Nabory wniosków  → Informacja o naborach.