Projekty współpracy międzynarodowy


Operacja pn. „Polsko-Szwedzkie Dni Przedsiębiorczości mająca na celu wsparcie przedsiębiorstw lokalnych w rozwoju rynku zbytu, promocja lokalnych produktów i usług na arenie międzynarodowej oraz stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości na terenach objętym LSR.  Celem jest podniesienie wiedzy i kwalifikacji lokalnych przedsiębiorców, promocja lokalnych usług i produktów oraz lokalnej przedsiębiorczości polsko-szwedzkiej

Lokalna Grupa Działania –„Powiatu Świdwińskiego” będąca liderem projektu wraz z partnerami Centrum Inicjatyw Wiejskich, lokalną Grupą Działania „Siłą w Grupie”, Lokalną Grupą Działania „Partnerstwo w Rozwoju”, Dolnoodrzańską Inicjatywą Rozwoju Obszarów Wiejskich, Lokalną Grupą Działania Gryflandia oraz partnerem szwedzkim SydostLeader ideell förening zrealizowaliśmy operację pn. „Polsko-Szwedzkie Dni Przedsiębiorczości” w ramach umowy zawartej z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego nr 00008-6936-UM1620010/19 z dnia 04września 2019 r.

Projekt polegał na zorganizowaniu polsko-szwedzkich dni przedsiębiorczości. W ramach operacji odbyły się Targi Przedsiębiorczości podczas których zaprezentowali się przedsiębiorcy z Polski                          i ze Szwecji, promując swoje usługi w celu nawiązania transgranicznej współpracy. W wyniku wymiany polsko-szwedzkiej nastąpiła identyfikacja i analiza możliwych do wykorzystania dobrych praktyk mieszkańców oraz przedsiębiorców szwedzkich i polskich w zakresie wykorzystania dziedzictwa kulinarnego dla utworzenia innowacyjnego wiejskiego produktu lokalnego                         oraz przekazanie dobrych praktyk w zakresie prowadzenia, rozwoju i marketingu istniejących przedsiębiorstw. W celu przygotowania polskich przedsiębiorców do wykorzystania dobrych praktyk zgodnie z polskim prawem, zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu obowiązujących w Polsce przepisów.

Operacja współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Udział w projekcie wzięło 50 osób z województwa zachodniopomorskiego. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 180 793,87zł.

Warsztat refleksyjny

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach refleksyjnych, które odbędą się 17 lutego 2022 r. w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Chojna, ul. Jagiellońska 2,  w godzinach od 10.00 do15.00. Zaproszenie kierujemy głównie do członków Zarządu LGD DIROW, członków Rady LGD, Komisji Rewizyjnej oraz naszych wnioskodawców.

Program warsztatów refleksyjnych:
1) Rozpoczęcie warsztatów,
2) Prezentacja podsumowująca dotychczasową realizacje LSR i działania LGD – Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.
3) Dyskusja z uczestnikami spotkania.
4) Podsumowanie spotkania.

LGD zobowiązane jest do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej LSR (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.), Lokalna Grupa Działania – Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich organizuje warsztaty refleksyjne,, których celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

Ze względu na istniejącą sytuację epidemiologiczną wszystkie osoby zainteresowane udziałem w warsztacie refleksyjnym są zobowiązane do zgłoszenia chęci swojej obecności w spotkaniu do wtorku 15 lutego 2022r. mailowo na adres e-mail: biurodirow@gmail.com lub telefonicznie pod nr 516 196 740.

Szkolenia online o finansowaniu, organizacji i promocji wydarzeń na własnym podwórku

Działaj u siebie! Szkolenia online o finansowaniu, organizacji i promocji wydarzeń na własnym podwórku

Stowarzyszenie OSWAJANIE SZTUKI zaprasza na szkolenia online dla organizacji i aktywnych mieszkańców Pomorza Zachodniego, którzy chcą skutecznie działać na swoim podwórku – dla bliższych i dalszych sąsiadów, mieszkańców swojego miasta, miasteczka czy wsi. Read More

Robocze spotkanie LGD Pomorza Zachodniego

Dnia 26 października 2021 w Łobzie odbyło się spotkanie LGD-ów z Pomorza Zachodniego. Podczas spotkania omówiona została tematyka  szkolenia, które odbędzie się  w dniach 9/10.11.2021 r. Jednym z celów spotkania było również  rozdysponowanie środków w ramach 19.3, tak aby je wykorzystać w 100%. Poznaliśmy możliwości dodatkowych działań dla naszych gmin w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i roli LGD-ów (LGR-ów). Dużą część czasu poświęcono na bieżące problemy Biur LGD Pomorza Zachodniego. Read More

Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków

W czwartek  (30.09.2021r.) w Domu Kultury w Chojnie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zebranie podsumowywało 4-letnią kadencję obecnych władz LGD. Podczas zebrania wybrano także nowe władze na następną kadencję. W zebraniu, uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia DIROW. Read More