Walczymy o lepszą przyszłość!

Szanowni Państwo,

LGD Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o wsparcie działań zmierzających do zwiększenia puli środków, jaka zostanie przeznaczona na działanie LEADER (Rozwój lokalny kierowany przez społeczność) w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej w nowym okresie programowania.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że w nowej perspektywie finansowej będzie to jedyne działanie PS WPR, w którym gminy zostały przewidziane jako beneficjent. Jest to równoznaczne ze zmniejszeniem możliwości finansowania gminnych inwestycjiktóre są ważne z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich. Dokument ten przewiduje rozszerzony katalog inwestycji w porównaniu do PROW 2014-2020, które będą mogły realizować gminy, w tym m.in:

  • – poprawa dostępu do infrastruktury publicznej, w szczególności małej infrastruktury publicznej mającej na celu wzmocnienie przewag danego obszaru oraz wyrównanie szans rozwojowych wszystkich mieszkańców i dywersyfikacja zatrudnienia,
  • –  poszukiwanie sposobów dostarczania usług (innych niż podstawowe) dla lokalnej społeczności, w tym rozwój usług opiekuńczych, ochrony zdrowia, kultury i dziedzictwa kulturowego.

Zwiększenie budżetu działania LEADER z 5% II filaru WPR do 10%, jest o tyle ważne, że Rząd Polski otrzymał zgodę od Komisji Europejskiej na przesunięcie 30% z budżetu II filaru WPR na I.

Uważamy, że jeżeli rozszerza się katalog inwestycji, które mogą być realizowane w ramach wdrażanych lokalnych strategii rozwoju, to budżet przeznaczony na działanie LEADER w nowym okresie programowania nie powinien ulec zmniejszeniu.

Liczymy, że uznają Państwo nasze starania za godne wsparcia. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o wzięcie czynnego udziału w prowadzonych do 15.02.2021 r  konsultacjach Planu Strategicznego dla WPR i wystosowanie przez Państwa do  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanowiska popierającego nasze działania.

Istotne jest aby pismo do Ministerstwa Rolnictwa i Wsi zostało wysłane do 15 lutego br.  Wzór pisma do Ministerstwa Rolnictwa w powyższej sprawie przesyłamy w załączeniu. Pismo jest edytowalne.

Pismo należy wysyłać pocztą na adres Ministerstwa (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa) lub za pośrednictwem formularza przygotowanego do konsultacji PS WPR, który dostępny jest na stronie:

https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planu-strategicznego-dla-wpr

Pismo do Ministerstwa Rolnictwa w sprawie podniesienia budżetu przewidzianego na LEADER

Warsztat refleksyjny

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach refleksyjnych, które odbędą się 19 lutego 2021 r. w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Chojna, ul. Jagiellońska 2,  w godzinach od 10.00 do15.00. Zaproszenie kierujemy głównie do członków Zarządu LGD DIROW, członków Rady LGD, Komisji Rewizyjnej oraz naszych wnioskodawców.

Read More

Wyniki naborów wniosków

W dniu 25 stycznia 2021  roku o godz. 10:00 w siedzibie LGD – Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich w Gryfinie, ul. Flisacza 4c odbyło się  Posiedzenie Rady LGD dotyczące oceny wniosków złożonych w ramach trzech konkursów tj.:

 

 

 

  • promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Lista rankingowa –Lista operacji wybranych do dofinansowania z zakresu promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych wraz z  Uchwałą o wyborze list

  • budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Lista rankingowa –Lista operacji wybranych do dofinansowania z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz z   Uchwałą o wyborze list

  • budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które: a)umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów

Lista rankingowa  – Lista operacji wybranych do dofinansowania  z zakresu budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które: a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów wraz z Uchwałą o wyborze list

Informujemy także, że na podstawie Procedury oceny operacji przez Radę LGD, stanowiącej załącznik nr 6 do Regulaminu Rady LGD, każdy Wnioskodawca ma prawo do odwołania się od decyzji Rady. W takiej sytuacji powinien w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty opublikowania na stronie internetowej LGD informacji o ocenie wniosków o przyznanie pomocy w ramach danego naboru złożyć osobiście w biurze LGD odwołanie od decyzji Rady. Wnioskodawcy przysługuje tylko jednorazowe odwołanie.

Ogłoszenie o naborze z zakresu budowy lub przebudowy dróg gminnych lub powiatowych

Szansa na unijne pieniądze!

LGD –DIROW/3/2020/K

Zapraszamy do składania wniosków z zakresu budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:

  1. a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo
  2. b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów

poprzez LGD Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich

Lokalna Grupa Działania Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Wnioski można składać w terminie:

od 01.12.2020r. do 15.12.2020r.

Read More

Ogłoszenie o naborze z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Szansa na unijne pieniądze!

LGD –DIROW/2/2020/K

Zapraszamy do składania wniosków z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej poprzez LGD Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich

Lokalna Grupa Działania Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Wnioski można składać w terminie:

od 01.12.2020r. do 15.12.2020r.

Read More

Ogłoszenie o naborze z zakresu promowania obszaru objętego LSR

Szansa na unijne pieniądze!

LGD –DIROW/1/2020/K

Zapraszamy do składania wniosków z zakresu promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych poprzez LGD Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich

Lokalna Grupa Działania Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Wnioski można składać w terminie:

od 01.12.2020r. do 15.12.2020r.

Read More