Zapraszamy na webinarium

Główny punkt informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne webinarium pn. „Wsparcie z Funduszy Europejskich na szkolenia dla przedsiębiorców z sektora MŚP”, które odbędzie się 26 lutego 2021 r. w godz. 11.00-12.00 na platformie internetowej ZOOM.
Webinarium skierowane jest dla firm z sektora MŚP, które chcą przeszkolić swoich pracowników lub podnieść kwalifikacje.
Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: gpi@wzp.pl  do dnia 25 lutego 2021 r. do godz. 12.00.  Więcej informacji na temat spotkania znajduje się na stronie www.rpo.wzp.pl 
w zakładce „Weź udział w szkoleniach i konferencjach”.

Poprzyj LGD w staraniach o zwiększenie budżetu Programu LEADER po 2023 r.

Poprzyj nasze starania o przeznaczenie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi większych środków na LEADER’a w nowym okresie programowania.

W obecnym okresie programowania na Działanie 19 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczona była kwota ok. 787 mln. €.

Działalność Lokalnych Grup Działania oraz aktywność skupionych wokół nich lokalnych społeczności przyniosły do tej pory konkretne efekty. W ramach PROW 2014-2020 dzięki ich wsparciu na obszarach wiejskich, według danych na koniec sierpnia 2020 r. powstało: Read More

Publikacja na temat projektów współpracy

Otrzymaliśmy podziękowanie za udział w „Konkursie na projekty współpracy”, zorganizowanym przez JC KSOW w II półroczu 2020 roku. Z przyjemnością prezentujemy efekt konkursu w formie publikacji pt. „Razem, lepiej, ciekawiej. Trzydzieści dwie opowieści o wspólnocie”, opracowanej przez Roberta Siewiorka. Obecnie niniejsza broszura dostępna jest w wersji elektronicznej, niemniej jednak planowane jest wydrukowanie książki w najbliższej przyszłości. Read More

Walczymy o lepszą przyszłość!

Szanowni Państwo,

LGD Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o wsparcie działań zmierzających do zwiększenia puli środków, jaka zostanie przeznaczona na działanie LEADER (Rozwój lokalny kierowany przez społeczność) w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej w nowym okresie programowania.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że w nowej perspektywie finansowej będzie to jedyne działanie PS WPR, w którym gminy zostały przewidziane jako beneficjent. Jest to równoznaczne ze zmniejszeniem możliwości finansowania gminnych inwestycjiktóre są ważne z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich. Dokument ten przewiduje rozszerzony katalog inwestycji w porównaniu do PROW 2014-2020, które będą mogły realizować gminy, w tym m.in:

  • – poprawa dostępu do infrastruktury publicznej, w szczególności małej infrastruktury publicznej mającej na celu wzmocnienie przewag danego obszaru oraz wyrównanie szans rozwojowych wszystkich mieszkańców i dywersyfikacja zatrudnienia,
  • –  poszukiwanie sposobów dostarczania usług (innych niż podstawowe) dla lokalnej społeczności, w tym rozwój usług opiekuńczych, ochrony zdrowia, kultury i dziedzictwa kulturowego.

Zwiększenie budżetu działania LEADER z 5% II filaru WPR do 10%, jest o tyle ważne, że Rząd Polski otrzymał zgodę od Komisji Europejskiej na przesunięcie 30% z budżetu II filaru WPR na I.

Uważamy, że jeżeli rozszerza się katalog inwestycji, które mogą być realizowane w ramach wdrażanych lokalnych strategii rozwoju, to budżet przeznaczony na działanie LEADER w nowym okresie programowania nie powinien ulec zmniejszeniu.

Liczymy, że uznają Państwo nasze starania za godne wsparcia. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o wzięcie czynnego udziału w prowadzonych do 15.02.2021 r  konsultacjach Planu Strategicznego dla WPR i wystosowanie przez Państwa do  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanowiska popierającego nasze działania.

Istotne jest aby pismo do Ministerstwa Rolnictwa i Wsi zostało wysłane do 15 lutego br.  Wzór pisma do Ministerstwa Rolnictwa w powyższej sprawie przesyłamy w załączeniu. Pismo jest edytowalne.

Pismo należy wysyłać pocztą na adres Ministerstwa (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa) lub za pośrednictwem formularza przygotowanego do konsultacji PS WPR, który dostępny jest na stronie:

https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planu-strategicznego-dla-wpr

Pismo do Ministerstwa Rolnictwa w sprawie podniesienia budżetu przewidzianego na LEADER

Warsztat refleksyjny

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach refleksyjnych, które odbędą się 19 lutego 2021 r. w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Chojna, ul. Jagiellońska 2,  w godzinach od 10.00 do15.00. Zaproszenie kierujemy głównie do członków Zarządu LGD DIROW, członków Rady LGD, Komisji Rewizyjnej oraz naszych wnioskodawców.

Read More

Wyniki naborów wniosków

W dniu 25 stycznia 2021  roku o godz. 10:00 w siedzibie LGD – Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich w Gryfinie, ul. Flisacza 4c odbyło się  Posiedzenie Rady LGD dotyczące oceny wniosków złożonych w ramach trzech konkursów tj.:

 

 

 

  • promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Lista rankingowa –Lista operacji wybranych do dofinansowania z zakresu promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych wraz z  Uchwałą o wyborze list

  • budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Lista rankingowa –Lista operacji wybranych do dofinansowania z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz z   Uchwałą o wyborze list

  • budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które: a)umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów

Lista rankingowa  – Lista operacji wybranych do dofinansowania  z zakresu budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które: a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów wraz z Uchwałą o wyborze list

Informujemy także, że na podstawie Procedury oceny operacji przez Radę LGD, stanowiącej załącznik nr 6 do Regulaminu Rady LGD, każdy Wnioskodawca ma prawo do odwołania się od decyzji Rady. W takiej sytuacji powinien w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty opublikowania na stronie internetowej LGD informacji o ocenie wniosków o przyznanie pomocy w ramach danego naboru złożyć osobiście w biurze LGD odwołanie od decyzji Rady. Wnioskodawcy przysługuje tylko jednorazowe odwołanie.