Ponowne zapytanie ofertowe Stowarzyszenia “Nasz Wirów”

W zakładce “Zapytania ofertowe” ( http://www.dirow.pl/?page_id=622) dostępne jest zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zamówienia “Utwardzenie ścieżki spacerowej na śródpolnej alei jabłoniowej na terenie drogi gminnej w miejscowości Wirów na działce nr 30”, którego zamawiającym jest Stowarzyszenie “Nasz Wirów”, które realizuje projekt w ramach poddziałania 19.2

Zapytanie ofertowe Stowarzyszenia “Nasz Wirów”

W zakładce “Zapytania ofertowe” ( http://www.dirow.pl/?page_id=622) dostępne jest zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zamówienia “Utwardzenie ścieżki spacerowej na śródpolnej alei jabłoniowej na terenie drogi gminnej w miejscowości Wirów na działce nr 30”, którego zamawiającym jest Stowarzyszenie “Nasz Wirów”, które realizuje projekt w ramach poddziałania 19.2

OCENA WDRAŻANIA INSTRUMENTU RLKS NA OBSZARZE STOWARZYSZENIA DOLNOODRZAŃSKA INICJATYWA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH – ANKIETA

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich w Gryfinie we współpracy z lokalnymi grupami działania zrzeszonymi w Federacji LGD Pomorza Zachodniego przystąpiło do badania ewaluacyjnego ex post z realizacji lokalnych strategii rozwoju objętych PROW 2014 – 2020.

Przedmiotem badania jest ocena sposobu wdrożenia i stosowania instrumentu RLKS na obszarze Stowarzyszenia Doloodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ocena ta uwzględnia kontekst organizacyjny (na poziomie LGD), społeczno – gospodarczy (specyfika i możliwości rozwojowe na obszarze), lokalny kapitał społeczny oraz wizję rozwoju (gospodarczego, społecznego i ekologicznego).

Ewaluacja LSR będzie prowadzona przez Pracownię Badań SOMA z siedzibą w Toruniu reprezentowaną przez P. Monikę Kwiecińską – Zdrenko. Pracownia Badań SOMA to centrum badań opinii i rynku o wieloletnim doświadczeniu. Ocena prowadzona będzie przez zespół ekspertów współpracujących na co dzień z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu specjalizującym się w badaniach naukowych i o charakterze wdrożeniowym.

ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW OBSZARU DO WYPEŁNIENIA  ANKIETY dotyczącej zmian zachodzących w społeczności pod wpływem realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działań podejmowanych przez Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie poszczególnych gmin członkowskich.

Wypowiedzi mieszkańców są całkowicie anonimowe i zostaną przedstawione w zbiorczych zestawieniach lub w formie uniemożliwiającej identyfikację osoby ankietowanej.

Państwa opinie są dla nas bardzo ważne i mogą przyczynić się do faktycznych zmian ułatwiających wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w przyszłości. Dlatego też prosimy o pełne i szczere odpowiedzi – dzięki czemu uzyskamy trafny obraz Państwa potrzeb i oczekiwań, a także napotkanych trudności.

Link do ankiety:

http://lab.somatorun.pl/pool/link?sprcheck=138ade0dc051a895b07826c11ebda9a2

Ostateczny termin na uzupełnienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach PROW 2014 – 2020 i pozostawionych bez rozpatrzenia w związku z Covid-19

Uwaga! Określono ostateczny termin na uzupełnienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach PROW 2014 – 2020 i pozostawionych bez rozpatrzenia w związku z Covid-19

W związku z wejściem w życie z dniem 15 maja 2021 r. ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 904) zmianie uległy przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 182 i 904). Read More

1% wspieramy Pomorze Zachodnie

Już po raz 18. ruszyła kampania akcji promocyjnej 1% dla organizacji pożytku publicznego z terenu Pomorza Zachodniego. Niezmiennie kampania potrwa do 30 kwietnia br. Ma ona na celu zachęcenie wszystkich podatników do wsparcia organizacji pożytku publicznego z naszego regionu. Poprzez rozpowszechnianie informacji na temat możliwości przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz zachodniopomorskich OPP zamierzamy zatrzymać w naszym województwie jak największą kwotę środków pochodzących z 1 % podatku. Tym samym dzięki Państwa świadomej decyzji środki te będzie można przeznaczyć na takie działania, które Państwo sami uznajcie za najważniejsze, celowe i konieczne do zrealizowania.

Zapraszamy na webinarium

Główny punkt informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne webinarium pn. „Wsparcie z Funduszy Europejskich na szkolenia dla przedsiębiorców z sektora MŚP”, które odbędzie się 26 lutego 2021 r. w godz. 11.00-12.00 na platformie internetowej ZOOM.
Webinarium skierowane jest dla firm z sektora MŚP, które chcą przeszkolić swoich pracowników lub podnieść kwalifikacje.
Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: gpi@wzp.pl  do dnia 25 lutego 2021 r. do godz. 12.00.  Więcej informacji na temat spotkania znajduje się na stronie www.rpo.wzp.pl 
w zakładce „Weź udział w szkoleniach i konferencjach”.