INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ


Animatorzy Społeczności Lokalnej

Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich realizując Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014–2020 informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2015 poz. 378 z późn. zm.) tj. Animacja społeczności lokalnej 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

W przypadku operacji własnych LGD, wsparcie może być udzielone LGD pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od zamieszczenia przez LGD na stronie internetowej www.dirow.pl informacji o planowanej do realizacji operacji własnej, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji. Jeśli przeprowadzona przez LGD ocena potwierdzi m.in. w oparciu o złożone przez ten podmiot dokumenty, że zamiar realizacji operacji zgłosił podmiot uprawniony do wsparcia. LGD informuje o tym zgłaszającego zamiar realizacji operacji oraz w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia tej informacji – ogłasza nabór w tym zakresie.

Read More

OCENA WDRAŻANIA INSTRUMENTU RLKS NA OBSZARZE STOWARZYSZENIA DOLNOODRZAŃSKA INICJATYWA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH – ANKIETA

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich w Gryfinie we współpracy z lokalnymi grupami działania zrzeszonymi w Federacji LGD Pomorza Zachodniego przystąpiło do badania ewaluacyjnego ex post z realizacji lokalnych strategii rozwoju objętych PROW 2014 – 2020.

Przedmiotem badania jest ocena sposobu wdrożenia i stosowania instrumentu RLKS na obszarze Stowarzyszenia Doloodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ocena ta uwzględnia kontekst organizacyjny (na poziomie LGD), społeczno – gospodarczy (specyfika i możliwości rozwojowe na obszarze), lokalny kapitał społeczny oraz wizję rozwoju (gospodarczego, społecznego i ekologicznego).

Ewaluacja LSR będzie prowadzona przez Pracownię Badań SOMA z siedzibą w Toruniu reprezentowaną przez P. Monikę Kwiecińską – Zdrenko. Pracownia Badań SOMA to centrum badań opinii i rynku o wieloletnim doświadczeniu. Ocena prowadzona będzie przez zespół ekspertów współpracujących na co dzień z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu specjalizującym się w badaniach naukowych i o charakterze wdrożeniowym.

ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW OBSZARU DO WYPEŁNIENIA  ANKIETY dotyczącej zmian zachodzących w społeczności pod wpływem realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działań podejmowanych przez Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie poszczególnych gmin członkowskich.

Wypowiedzi mieszkańców są całkowicie anonimowe i zostaną przedstawione w zbiorczych zestawieniach lub w formie uniemożliwiającej identyfikację osoby ankietowanej.

Państwa opinie są dla nas bardzo ważne i mogą przyczynić się do faktycznych zmian ułatwiających wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w przyszłości. Dlatego też prosimy o pełne i szczere odpowiedzi – dzięki czemu uzyskamy trafny obraz Państwa potrzeb i oczekiwań, a także napotkanych trudności.

Link do ankiety:

http://lab.somatorun.pl/pool/link?sprcheck=138ade0dc051a895b07826c11ebda9a2

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Szansa na unijne pieniądze!

LGD –DIROW/2/2022/K

Zapraszamy do składania wniosków z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej poprzez LGD Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich

Lokalna Grupa Działania Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Wnioski można składać w terminie:

od 15.03.2022r. do 29.03.2022r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich,

ul. Flisacza 4c, w Gryfinie,

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Forma wsparcia:

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji poniesionych kosztów:

  • do  63,63 % kosztów kwalifikowalnych dla jednostek sektora finansów publicznych;
  • do  100 % kosztów kwalifikowalnych dla organizacji pozarządowych.

Zakres tematyczny operacji:

rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Limit środków w ramach naboru:

Limit dostępnych środków na nabór w EURO:
276 734,28 €

Limit dostępnych środków na nabór w PLN po przeliczeniu na złote po kursie indykatywnym 4,00 zł:

1 106 937,12

Tryb składania wniosków:

Wniosek w formie elektronicznej (2 płyty CD lub pendrive) oraz 2 egzemplarze w formie papierowej wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w biurze LGD osobiście, przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

W tej edycji naborów, aby projekt mógł mieć możliwość otrzymania dofinansowania powinien:

  • uzyskać minimum 50 punktów na 100 możliwych zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów można znaleźć na następującej stronie internetowej:

  • Lokalnej Grupy Działania Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich www.dirow.pl – zakładka „Nabory wniosków” oraz „Dla Wnioskodawców”

Lokalna Strategia Rozwoju, formularz wniosku o udzielenia wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia udostępnione są na stronie www.dirow.pl

Warunki udzielenia wsparcia zgodne są z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 września 2015 roku (z  późniejszymi zmianami).

Z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące naborów w biurze Lokalnej Grupy Działania Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pytania można również kierować na adres email: biurodirow@gmail.com lub telefonicznie 516 196 740.

Podejmowanie działalności gospodarczej

Szansa na unijne pieniądze!

LGD –DIROW/1/2022/K

Zapraszamy do składania wniosków z zakresu podejmowania  działalności gospodarczej oraz podnoszenia kompetencji osób realizujących operację w tym zakresie poprzez LGD Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich

Lokalna Grupa Działania Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Wnioski można składać w terminie:

od 15.03.2022 r. do 29.03.2022 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich,

ul. Flisacza 4c, w Gryfinie,

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. Komplet dokumentów obejmuje dwa egzemplarze w wersji papierowej z wymaganymi załącznikami oraz dwa egzemplarze w wersji elektronicznej wniosku na płycie CD. Wniosek i dokumenty powinny znajdować się w skoroszytach (prosimy nie zszywać dokumentów).

Forma wsparcia:

Płatność zryczałtowana – premia ( 100 000 zł na operację)

Zakres tematyczny operacji:

podejmowanie działalności gospodarczej oraz podnoszenia kompetencji osób realizujących operację w tym zakresie

Limit środków w ramach naboru:

Limit dostępnych środków na nabór w EURO:
281 550,95 €

Limit dostępnych środków na nabór w PLN po przeliczeniu na złote po kursie indykatywnym 4,00 zł:

1 126 203,80 zł

Tryb składania wniosków:

Wniosek w formie elektronicznej (2 płyty CD lub pendrive) oraz 2 egzemplarze w formie papierowej wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w biurze LGD osobiście, przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

W tej edycji naborów, aby projekt mógł mieć możliwość otrzymania dofinansowania powinien:

  • uzyskać minimum 50 punktów na 100 możliwych zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów można znaleźć na następującej stronie internetowej:

  • Lokalnej Grupy Działania Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich www.dirow.pl – zakładka „Nabory wniosków” oraz „Dla Wnioskodawców”

Lokalna Strategia Rozwoju, formularz wniosku o udzielenia wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia udostępnione są na stronie www.dirow.pl

Warunki udzielenia wsparcia zgodne są z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 września 2015 roku (z  późniejszymi zmianami).

Z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące naborów w biurze Lokalnej Grupy Działania Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pytania można również kierować na adres email: biurodirow@gmail.com lub telefonicznie 516 196 740.

Projekty współpracy międzynarodowy


Operacja pn. „Polsko-Szwedzkie Dni Przedsiębiorczości mająca na celu wsparcie przedsiębiorstw lokalnych w rozwoju rynku zbytu, promocja lokalnych produktów i usług na arenie międzynarodowej oraz stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości na terenach objętym LSR.  Celem jest podniesienie wiedzy i kwalifikacji lokalnych przedsiębiorców, promocja lokalnych usług i produktów oraz lokalnej przedsiębiorczości polsko-szwedzkiej

Lokalna Grupa Działania –„Powiatu Świdwińskiego” będąca liderem projektu wraz z partnerami Centrum Inicjatyw Wiejskich, lokalną Grupą Działania „Siłą w Grupie”, Lokalną Grupą Działania „Partnerstwo w Rozwoju”, Dolnoodrzańską Inicjatywą Rozwoju Obszarów Wiejskich, Lokalną Grupą Działania Gryflandia oraz partnerem szwedzkim SydostLeader ideell förening zrealizowaliśmy operację pn. „Polsko-Szwedzkie Dni Przedsiębiorczości” w ramach umowy zawartej z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego nr 00008-6936-UM1620010/19 z dnia 04września 2019 r.

Projekt polegał na zorganizowaniu polsko-szwedzkich dni przedsiębiorczości. W ramach operacji odbyły się Targi Przedsiębiorczości podczas których zaprezentowali się przedsiębiorcy z Polski                          i ze Szwecji, promując swoje usługi w celu nawiązania transgranicznej współpracy. W wyniku wymiany polsko-szwedzkiej nastąpiła identyfikacja i analiza możliwych do wykorzystania dobrych praktyk mieszkańców oraz przedsiębiorców szwedzkich i polskich w zakresie wykorzystania dziedzictwa kulinarnego dla utworzenia innowacyjnego wiejskiego produktu lokalnego                         oraz przekazanie dobrych praktyk w zakresie prowadzenia, rozwoju i marketingu istniejących przedsiębiorstw. W celu przygotowania polskich przedsiębiorców do wykorzystania dobrych praktyk zgodnie z polskim prawem, zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu obowiązujących w Polsce przepisów.

Operacja współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Udział w projekcie wzięło 50 osób z województwa zachodniopomorskiego. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 180 793,87zł.

Warsztat refleksyjny

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach refleksyjnych, które odbędą się 17 lutego 2022 r. w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Chojna, ul. Jagiellońska 2,  w godzinach od 10.00 do15.00. Zaproszenie kierujemy głównie do członków Zarządu LGD DIROW, członków Rady LGD, Komisji Rewizyjnej oraz naszych wnioskodawców.

Program warsztatów refleksyjnych:
1) Rozpoczęcie warsztatów,
2) Prezentacja podsumowująca dotychczasową realizacje LSR i działania LGD – Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.
3) Dyskusja z uczestnikami spotkania.
4) Podsumowanie spotkania.

LGD zobowiązane jest do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej LSR (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.), Lokalna Grupa Działania – Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich organizuje warsztaty refleksyjne,, których celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

Ze względu na istniejącą sytuację epidemiologiczną wszystkie osoby zainteresowane udziałem w warsztacie refleksyjnym są zobowiązane do zgłoszenia chęci swojej obecności w spotkaniu do wtorku 15 lutego 2022r. mailowo na adres e-mail: biurodirow@gmail.com lub telefonicznie pod nr 516 196 740.