Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich organizuje szkolenie zakresu nowej perspektywy finansowej 2021 – 2027 dla Lokalnych Grup Działania

W dniach 13-14 września 2022 roku LGD DIROW dzięki pozyskanym środkom z KSOW organizuje szkolenie zakresu nowej perspektywy finansowej 2021 – 2027 dla Lokalnych Grup Działania.

W szkoleniu weźmie udział 30 przedstawicieli Lokalnych Grup Działania oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego. 

Program szkolenia kształtuje się następująco:

 Pierwszy  dzień (ramy czasowe):

 9.30-10.00 – rejestracja uczestników szkolenia

10.00-12.30 –I blok szkoleniowy (Wprowadzenie do Nowej Perspektywy 2021-2027)

 12.30-13.00 – przerwa kawowa

13.00-15.00 – II blok szkoleniowy (Podstawowe założenia Nowej Perspektywy Finansowej)

 15.00-16.00 – przerwa obiadowa

16.00-18.00 – III blok szkoleniowy (Wielofunduszowość w Lokalnej Strategii Rozwoju – Podział środków w zakresie EFR i EFRR)

18.00-19.00 – kolacja

Drugi dzień (ramy czasowe):

  8.30-9.30 – śniadanie

 10.00-13.45 – blok warsztatowo – dyskusyjny (praca nad ujednoliceniem procedur)

 14.00 – obiad

15.00 – podsumowanie i zakończenie szkolenia

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” „Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi” „Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich rozpoczyna pracę nad stworzeniem Lokalnej Strategii  Rozwoju. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do czynnego udziału w jej tworzeniu. Wspólnie porozmawiajmy o potrzebach, planujmy oraz zdecydujmy o kierunkach wydawania pieniędzy z funduszy europejskich.

To dzięki Państwa zaangażowaniu tworzona Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2021-2027 może stać się dokumentem faktycznie odzwierciedlającym potrzeby mieszkańców naszego obszaru oraz wpływającym na rozwój terenów wiejskich.

Spotkanie w ramach współpracy z naszymi niemieckimi partnerami.

Spotkanie z naszymi niemieckimi partnerami

zdjęcie: 15.07.22 Thomas Sigusch

Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich, stowarzyszenia VORPOMMERSCHE DORFSTRASSE e.V. oraz partnerzy współpracy, z którymi porozumienie zostało uzgodnione 25 kwietnia 2022 r. w Szczecinie, w dniach 13/14 lipca 2022 spotkali się w celu prac na Lokalnymi Strategiami Rozwoju oraz ustaleniem kierunków wspólnej współpracy. W wyniku dwudniowej konferencji podjęto tematy dotyczące wspólnej orientacji w pisaniu nowych strategii rozwoju w obszarze współpracy ponadnarodowej poprzez rozwój pszczelej drogi, gospodarki regionalnej i Smart Village.
Współpraca w ramach LEADER jest wspierana przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Uniwersytet w Greifswaldzie, stowarzyszenie VORPOMMERSCHE DORFSTRASSE e.V., Akademię Zrównoważonego Rozwoju M-V (ANE-MV) oraz stowarzyszenie pommernArche e.V.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym.

Operacja Własna

Zgodnie z §14 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, informujemy o tym, że podmioty inne niż LGD nie zgłosiły LGD zamiaru realizacji operacji własnej Animatorzy społeczności lokalnej

Szkolenie z zakresu nowej perspektywy finansowej 2021 – 2027 dla Lokalnych Grup Działania

Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich organizuje szkolenie zakresu nowej perspektywy finansowej 2021 – 2027 dla Lokalnych Grup Działania

 W województwie zachodniopomorskim działa sieć lokalnych grup działania, realizująca Program Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zrealizowane już projekty, cała procedura naborów oraz zmieniające się ustawodawstwo pokazały, iż pomimo najlepiej przeprowadzonych procedur tworzą się problemy, na które trzeba znaleźć najwłaściwsze rozwiązanie. Dobrą i sprawdzoną techniką jest wymiana doświadczeń podczas realizacji poszczególnych zadań. Ponadto brak wiedzy na temat nadchodzącej perspektywy finansowej ogranicza znajdowanie najwłaściwszych rozwiązań na problemy potencjalnych beneficjentów oraz przygotowanie odpowiedniej i zgodnej z przepisami dokumentacji.

Cel główny projektu:

Celem operacji jest przeprowadzenie  szkolenia mającego na celu usystematyzowanie wiedzy na temat nowej perspektywy finansowej.

Cel pośredni:

  1. Sieciowanie lokalnych grup działania-wymiana doświadczenia w temacie nowej perspektywy finansowej co przełoży się na ujednolicenie procedur dla całego obszaru, co przyczyni się do polepszenia jakości procedur oraz pozwoli na lepszą komunikacje konsultacji procedur w przyszłości.
  2. Udział pracowników poszczególnych lokalnych grup działania w dwudniowym szkoleniu i zdobycie dodatkowej wiedzy.

Szkolenie będzie służyło:

  1. Zdobyciu wiedzy na temat nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027;
  2. Podniesieniu oraz usystematyzowaniu wiedzy osób zaangażowanych w działalność lokalnych grup działania na temat nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027;
  3. Wypracowaniu optymalnych rozwiązań oraz wykorzystaniu ich w tworzonych przez LGD Lokalnych Strategiach Rozwoju oraz tworzonych procedurach;
  4. Sprawniejszej i efektywniejszej „obsłudze” beneficjentów przez pracowników lokalnych grup działania.

Operacja przeznaczona jest dla przedstawicieli LGD w województwie zachodniopomorskim.

W szkoleniu weźmie udział 30 pracowników i przedstawicieli lokalnych grup województwa zachodniopomorskiego. Osoby pracujące w biurze LGD jak i osoby funkcyjne LGD odpowiedzialne za przygotowanie Lokalnych Strategii Rozwoju na swoim obszarze potrzebują dopracowania procedur, zapoznania się z dobrymi praktykami funkcjonujących już procedur w niektórych LGD i udoskonaleniu swoich procedur oraz z możliwościami służącymi tworzeniu innowacyjnej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” „Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi” „Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Ponowne zapytanie ofertowe Stowarzyszenia “Nasz Wirów”

W zakładce “Zapytania ofertowe” ( http://www.dirow.pl/?page_id=622) dostępne jest zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zamówienia “Utwardzenie ścieżki spacerowej na śródpolnej alei jabłoniowej na terenie drogi gminnej w miejscowości Wirów na działce nr 30”, którego zamawiającym jest Stowarzyszenie “Nasz Wirów”, które realizuje projekt w ramach poddziałania 19.2

Zapytanie ofertowe Stowarzyszenia “Nasz Wirów”

W zakładce “Zapytania ofertowe” ( http://www.dirow.pl/?page_id=622) dostępne jest zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zamówienia “Utwardzenie ścieżki spacerowej na śródpolnej alei jabłoniowej na terenie drogi gminnej w miejscowości Wirów na działce nr 30”, którego zamawiającym jest Stowarzyszenie “Nasz Wirów”, które realizuje projekt w ramach poddziałania 19.2

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ


Animatorzy Społeczności Lokalnej

Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich realizując Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014–2020 informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2015 poz. 378 z późn. zm.) tj. Animacja społeczności lokalnej 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

W przypadku operacji własnych LGD, wsparcie może być udzielone LGD pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od zamieszczenia przez LGD na stronie internetowej www.dirow.pl informacji o planowanej do realizacji operacji własnej, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji. Jeśli przeprowadzona przez LGD ocena potwierdzi m.in. w oparciu o złożone przez ten podmiot dokumenty, że zamiar realizacji operacji zgłosił podmiot uprawniony do wsparcia. LGD informuje o tym zgłaszającego zamiar realizacji operacji oraz w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia tej informacji – ogłasza nabór w tym zakresie.

Read More